choose your language
 
🌟 Whitebait Box Białoryb 🎁 -50% promo, 96 gum za 49 zł trwa jeszcze:
Kliknij KUP TERAZ i nie przegap okazji💥

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym https://PERCH.PL


 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://perch.pl

Sprzedającym jest sklep internetowy działający pod adresem https://perch.pl prowadzony jest przez firmę SXA Marek Zaczyński, 41-902 Bytom, ul. Witczaka 49/9, NIP 6262211936, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z usługodawcą można uzyskać:

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: the@perch.pl

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://perch.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć Zamówienie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • 2 Zasady ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://perch.pl

 1. Sklep Internetowy https://perch.pl prowadzi sprzedaż sprzętu wędkarskiego za pośrednictwem sieci www.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 • 3 Składanie zamówień
 1. Ceny Towarów na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki Towarów do Klienta.
 3. O kosztach wysyłki Towaru Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Informacje o kosztach wysyłki Towaru są także podane zakładce Czas i koszt dostawy.
 4. Zamówienia realizowane są przez stronę https://perch.pl
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni wszystkie pola formularza zamówienia i poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 7. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Usługodawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 § 3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.
 9. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub zostanie dostarczona w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail kupującego. W tym celu powinien zamieścić stosowną informację w rubryce Dodatkowe informacje znajdującej się w Formularzu zamówienia. Faktura VAT imienna lub na firmę będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia. Firma SXA Marek Zaczyński jest płatnikiem podatku VAT.
 10. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • 4 Formy płatności za Towar
 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następującą formę płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatności online przelewem elektronicznym w systemie płatności Shoper. (Patrz zakładka Formy płatności)
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 4. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni roboczych z chwilą odstąpienia od umowy. 

   

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 • 5 Realizacja zamówień
 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu zamówienia. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Termin realizacji przez Sklep wysyłki zakupionego Towaru wynosi do 5 dni roboczych.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na Towar przez Klienta w dzień wolny od pracy termin jego realizacji rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 5. W przypadku okresowej przerwy w działaniu Sklepu (informacja o przerwie będzie zamieszczona na stronie głównej Sklepu) termin realizacji złożonego przez Klienta zamówienia na Towar rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym po zakończeniu przerwy.
 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Towaru do klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce Czas i koszty dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.
 8. Sklep https://perch.pl nie realizuje odbiorów osobistych i wysyłek za pobraniem.
 9. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru: dostawa własna sprzedającego, przesyłka kurierska za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich po wcześniejszym dokonaniu płatności w systemie płatności Shoper.
 10. Termin dostawy Towaru dostępnego na magazynie do Klienta wynosi do 5 dni roboczych.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek Towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Odstąpienie od umowy skutkuje zobowiązaniem Klienta oraz Usługodawcę do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony z tytułu Umowy sprzedaży.

Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych od objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 5 § 6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone: pisemnie na adres: Regulamin zakupów w sklepie https://perch.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://perch.pl

Sprzedającym jest sklep internetowy działający pod adresem https://perch.pl prowadzony jest przez firmę SXA Marek Zaczyński, 41-902 Bytom, ul. Witczaka 49/9, NIP 6262211936, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z usługodawcą można uzyskać:

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: the@perch.pl

 • 7 Procedura reklamacji
 1. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Klient stwierdzi niezgodność Towaru z jego opisem widniejącym na zamówieniu (nierzetelny opis produktu) ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: pisemnie na adres: SXA Marek Zaczyński, 41-902 Bytom, ul. Witczaka 49/9 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: the@perch.pl
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji (nierzetelny opis produktu) wadliwy Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe ze względu na wyczerpanie asortymentu Usługodawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w Sklepie Towary do wyboru.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient zostanie poproszony o dostarczenie Towaru na koszt Usługodawcy na adres SXA Marek Zaczyński, 41-902 Bytom, ul. Witczaka 49/9
 6. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem, chyba że taka forma realizacji reklamacji zostanie ustalenia wcześniej między Usługodawcą a Klientem.
 • 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Jest administratorem w stosunku do danych – w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”);
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
 3. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Podanie danych nieprawidłowych skutkuje niemożnością realizacji zamówienia.
 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania: - w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku Złóż zamówienie. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych przez edycję profilu konta; - weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: the@perch.pl 
 5. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. Treść zawieranej Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 7. Informacje o plikach cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ważności oraz unikalny numer. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 • 9 Opinie o sklepie internetowym 

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 • 10 Odpowiedzialność
 1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru - szczególnie dotyczy to wędek.
 •  11 Zmiana regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu postępowania cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
 2. 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl